เกี่ยวกับเรา

ด้วยสมาคมศิลปินสยาม (ส.ศ.ย) เป็นสมาคมที่กระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุน
ซึ่งได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ทะเบียนเลขที่ จ.5216/2556

โดยวัตถุประสงค์ เพื่อประสานการดำเนินงานร่วมกันของ บรรดาเหล่าศิลปินทุกสาขา และบุคคลทั่วไป เพื่อให้สมาคมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ให้สมาชิกทุกท่าน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ส่งเสริม ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในเรื่องกิจการ และการดำเนินงานของสมาคม ตลอดจนการจัดหาทุน ร่วมกัน ติดต่อและร่วมมือกับภาครัฐ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

  1. เป็นศูนย์กลางประสานงานและส่งเสริมความรัก ความสามัคคีระหว่างศิลปินทุกแขนงสาขา และให้การอุปการะซึ่งกันและกัน
  2. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่งานด้านศิลปะ วัฒนะธรรม ศีลธรรม ของศิลปินต่างๆ ให้แก่บุคคลทั่วไป
  3. เป็นศูนย์รวมเพื่อส่งเสริมและอุดหนุนการศึกษา การกีฬา การศาสนา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. ให้การสนับสนุนหรือร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานอนุรักษ์ และพัฒนางานศิลปะทั้งในและต่างประเทศ
  5. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนา องค์ความรู้ต่างๆ
  6. ส่งเสริม ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ของมวลเหล่าศิลปิน ช่วยเหลือสมาชิกในการฌาปนกิจ และการกุศลสาธารณะตามระเบียบ ที่สมาคมกำหนด
  7. ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์กรสาธารณะประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

ในการนี้เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญร่วมในการดำเนินงาน และร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อความสำเร็จและก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขอความกรุณาแจ้งกลับสมาคมฯ และขอให้ท่านได้โปรดแนะนำหรือแจ้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกด้วย ท่านสามารถสนับสนุนเงินให้โครงการต่างๆ ของสมาคมศิลปินสยามได้

  • โดยวิธีดังต่อไปนี้ โอนเงินในนาม สมาคมศิลปินสยาม ในบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ลาดพร้าว 71 เลขที่ 252 216 482 7 กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแจ้งให้สำนักงานกรรมการสมาคมศิลปินสยามด้วยทุกครั้ง โดยส่งสำเนาใบโอนเงินทางโทรสาร (Fax) 02 933 4226 หรือแจ้งทางโทรศัพท์ 02 538 2173 เพื่อที่จะได้ส่งใบเสร็จรับเงินถึงท่านโดยเร็ว ผู้บริจาคสามารถนำจำนวนเงินที่บริจาคให้สมาคมศิลปินสยาม หรือโครงการใดๆ ของสมาคมฯ สามารถนำไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปีได้

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม
ทะเบียนเลขที่ จ.๕๒๑๖/๒๕๕๖
ส.ค.๔

Copyright © สมาคมศิลปินสยาม 2019. All rights reserved.