สมาคมศิลปินสยาม จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนคนเก่ง

สมาคมศิลปินสยาม จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนคนเก่ง เพื่อฝึกสอนให้เป็นพิธีกรเด็ก เล่นดนตรี และการแสดง ในช่วงปิดเทอมใหญ่ เดือนมีนาคมถึงเมษายน เพื่อเป็ยการเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรัก ความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้เยาวชนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควรและ เพื่อเป็นรางวัลแก่เยาวชนที่มีความสามารถเป็นเลิศด้านต่างๆ ารเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจ สนับสนุนเยาวชนคนเก่งให้มีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ ผลงานที่ดีต่อไป

Copyright © สมาคมศิลปินสยาม 2019. All rights reserved.