คณะกรรมการ

ศ.พิเศษ ดร. เพียงฤทัย วรดิถี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ
อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ฉลอง ภัคดีวิจิตร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ยอดชาย เมฆสุวรรณ
ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์

ป้าหญิง วิภาวดี ตรียะกุล
นายกสมาคม

นายสุรัตน์ กวยมงคล
รองนายกสมาคม

นาย ณัฐศิษฏ์ เพ็ชร์ศรี
เลขาสมาคม

วินัย พันธุรักษ์
กรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมศิลปินสยาม

วิยะดา อุมารินทร์
กรรมการสมาคมศิลปินสยาม

ปริม ประภาพร
กรรมการสมาคมศิลปินสยาม

จิตติมา เจือใจ
กรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมศิลปินสยาม

โขมพัสตร์ อรรถยา
กรรมการสมาคมศิลปินสยาม

อ. ราชันย์ เรืองเนตร
ที่ปรึกษาสมาคม

Copyright © สมาคมศิลปินสยาม 2019. All rights reserved.